Gezondheid

Hoe gevaarlijk zijn luchtverfrissers – “Bell” van het Algemeen Rijkslaboratorium

8views

Sinds de oudheid gaf de mens zijn ruimte een aangename geur voor wereldlijke of devotionele doeleinden door verschillende aromatische preparaten te gebruiken, zoals oliën, kruiden, wierook en aromatische planten. Tegenwoordig bevatten luchtverfrissers verschillende ingrediënten, waaronder aromatische stoffen, maar zeker niet de zuiverste. Een spray kan bijvoorbeeld de volgende chemische of synthetische stoffen bevatten die onbekend zijn bij het publiek: dimethyl-6-octen-1-ol, fenylmethylester van azijnzuur, β-Myrceen, 3,7-dimethyl2,6-octadien-1-ol, dipropyleenglycol, β-fenylethylbutyraat, α-isomethylionon, Lilial, diethylftalaat, Galaxolide 1…

Het Algemeen Rijkslaboratorium onderzocht mogelijk gevaarlijke ingrediënten voor de menselijke gezondheid (kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, giftige stoffen voor de voortplanting, sensibilisatoren voor de luchtwegen/huid) in deodorant – luchtverfrissers.

25 luchtverfrissers gekocht bij zes warenhuizen in Attica werden geanalyseerd in het laboratorium. De meeste monsters waren geproduceerd in de Europese Unie, terwijl er één (1) was geproduceerd in Turkije. Vijftien van de monsters waren bedoeld voor kamers, kantoren etc., 4 voor toiletten en 6 voor auto’s.

De monsters van luchtverfrissers werden geanalyseerd op de aanwezigheid van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, zoals gedefinieerd in Bijlage I en ingedeeld in Tabel 3 van Bijlage VI van EC 1272/2008.

Uit laboratoriumtests van luchtverfrissers blijkt dat ze de kankerverwekkende stof 1,4-Dichloorbenzeen (DCB) niet bevatten. Maar 72% van de luchtverfrissers bevat stoffen die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De gevaren van deze stoffen werden beoordeeld op basis van hun classificatie, die is opgenomen in de Tabel 3 hieronder. Uit de laboratoriumanalyses blijkt dat in acht luchtverfrissers (of 32% van de bemonsterde deodorants) de gevaarlijke stoffen door overschrijding van de wettelijke grenswaarden hun gevarenklasse aan de deodorant toekennen. In de deodorants werden stoffen aangetroffen die verdacht worden van:

  • Kankerrisico (in 1 steekproef)
  • Sensibilisatie van de huid (17 monsters)
  • Oogirritatie (1 monster)
  • Acute toxiciteit (oraal) (3 monsters) en
  • Acute toxiciteit (bij inademing) (1 monster).

Het onderzoek concludeert dat luchtverfrissers potentieel gevaarlijke stoffen bevatten die werken als kankerverwekkende stoffen, huidsensibilisatoren, giftige stoffen bij inademing, giftige stoffen bij inslikken en irriterende stoffen voor de ogen. In een kamerdeodorant werd een kankerverwekkende stof gevonden die vanwege de concentratie ook het kankerverwekkende effect aan de deodorant geeft. In geen van de luchtverfrissers werd de kankerverwekkende stof 1,4-Dichloorbenzeen, die is opgenomen in Bijlage XVII van EC 1907/2006, aangetroffen. Dit is te wijten aan de strenge straffen voor overtredingen van de beperkende bepalingen van Verordening EG 1907/2006 voor het gebruik van deze stof in luchtverfrissers.

Er werd ook vastgesteld dat stoffen die huidsensibilisatie (een allergische reactie veroorzaken) op grote schaal worden gebruikt. In verschillende luchtverfrissers zijn de concentraties van huidsensibilisatoren hoog, waardoor ze ook de risicoklasse huidsensibilisatie hebben. Op kleinere schaal bleken er stoffen van acute toxiciteit te worden gebruikt waarvan de werking schadelijk is bij inname of inademing.